Välkommen till Ekoplankompassen!

Vi behöver få stopp på förlusterna av biologisk mångfald om vi även i framtiden ska kunna nyttja de tjänster som naturen ger oss idag i form av till exempel mat, svalka, ren luft, vattenreglering, god hälsa och rekreation. Vid exploatering måste vi därför så långt det är möjligt försöka undvika att naturvärden påverkas negativt, och om detta inte är möjligt ändå minimera påverkan genom olika åtgärder. Om det ändå kvarstår skador på miljön finns möjligheten att kompensera för dessa genom att skapa nya miljövärden på samma eller annan plats så att inga nettoförluster uppkommer, eller ännu hellre med en nettovinst så att vi också betalar tillbaka den historiska skuld av biologisk mångfald som byggts upp.

Detta alternativ kallas för ekologisk kompensation och trots ett svagt lagstöd för att tillämpa kompensation i den kommunala fysiska planeringen har ett ökat antal kommuner börjat införa rutiner för det. Syftet med Ekoplankompassen är att ge information och inspiration om olika aspekter kring ekologisk kompensation och hur man kan arbeta med detta styrmedel i kommunal planering. 

Ekoplankompassen – din assistent för ekologisk kompensation inom fysisk planering hittar du forskarnas och kommunernas kunskap, erfarenheter, styrdokument, checklistor, beräkningsmodeller och mycket mer som kan inspirera dig att jobba mer aktivt med verktyget ekologisk kompensation i fysisk planering.

I filmen: Ida Pettersson, miljökonsult på Ecogain, berättar kort om vad som begränsar arbetet med ekologisk kompensation i den kommunala planprocessen men också om en av framgångsfaktorerna för att lyckas.
(1 min, 10 sek)

Så navigerar du via menyraden på Ekoplankompassen

trees

Under flikarna på “Om ekologisk kompensation” hittar du bakgrunden till vad ekologisk kompensation är och varför man ska kompensera.

trees

Under flikarna i “Hur gör man?” hittar du förslag på hur verksamheten behöver byggas upp för att lyckas, exempel på hur andra jobbar i planprocessen och annan matnyttig information för att du praktiskt ska kunna arbeta med ekologisk kompensation i din kommun.

trees

Under “Röster om ekologisk kompensation” lyfts olika aktörers infallsvinklar. Här hör du exempelvis vad de som jobbar med detta i kommunerna och privata exploatörer tänker kring ämnet.

trees

Vill du fördjupa dig mer så finns flikarna under “Mer information” där du kan hitta information om lagstiftning, länkar till rapporter och andra webbsidor som kan vara till nytta.

Vem har nytta av Ekoplankompassen?

Ekoplankompassen riktar sig i första hand till offentlig sektor, men vi hoppas att innehållet också kommer att användas av privata sektorn.

I kommuner riktar vi oss först och främst till de som planerar, genomför och förvaltar byggnation, men också till beslutsfattare som vill ta välgrundade beslut i planprocessen.

I privata sektorn vill vi ge exploatörer förståelse för vikten och förtjänsten av att jobba tillsammans med kommunerna med detta. Tillsammans kan vi ta tillvara, nyttja och stärka naturens alla ekosystemtjänster!

I filmen: Helena Björn, Miljöstrategiskt ansvarig i Lomma kommun, berättar om vikten av att alla i planprocessen och exploateringen förstår nyttan av ekosystemtjänster.
(30 sek)

Vem har skapat Ekoplankompassen?

Hållbar Utveckling Skåne står som värd för sidan

Hållbar Utveckling Skåne har i nära samarbete med Högskolan Kristianstad och forskningsprojektet Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp) samlat in och skapat innehåll till sidan under år 2022 med finansiering från Region Skånes miljövårdsfond. 

Vi vill tacka vår referensgrupp som har gett input till vilken typ av innehåll som sidan ska ha och hur den bäst visas. Gruppen har bestått av planarkitekter, landskapsarkitekter, mark- och exploateringsingenjörer, kommunekologer och hållbarhets-/miljöstrateger från kommunerna Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp, samt Boverket och Naturvårdsverket. 

Vi vill också tacka de som låtit sig intervjuas och delat med sig av material. Personerna kommer från Ecogain, Holmboe & Skarp, IVL Svenska Miljöinstitutet, Länsstyrelsen Skåne, Skanska samt kommunerna Göteborg, Helsingborg, Linköping, Lomma, Svedala, Sölvesborg, Västerås och Örebro.

har du förslag på utveckling av ekoplankompassen?

Hör av dig till marja.bostrom@hutskane.se

Ekoplankompassen är skapad i samarbete mellan
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstad.

Material är inhämtat från forskningsprojektet “Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)” från Högskolan Kristianstad och kommuner som arbetar med ekologisk kompensation samt från intervjuer gjorda under 2022 av Hållbar Utveckling Skåne. 
Projektpartners: Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad, Naturvårdsverket, Boverket och kommunerna: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp.
 

Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond
Kontakt: info@hutskane.se

© 2022 Hållbar Utveckling Skåne