Processer och riktlinjer

Tydliga och genomtänkta riktlinjer och rutiner för kompensationsarbetet är viktigt. På den här sidan berättar kommuner hur de jobbar med ekologisk kompensation, processer att få allt på plats och de delar också med sig av material såsom styrdokument, riktlinjer och checklistor. 

Styrdokument och arbetsmaterial som används i kommuner

För att arbetet med kompensation ska bli effektivt behövs styrdokument som tydliggör rutiner och ansvarsfördelning inom processer kring kompensation. Det är lämpligt att denna information samlas i ett dokument som kallas för riktlinjer eller vägledning för kompensationsarbetet i kommunen. Det är bra om det i detta dokument också beskrivs hur kompensationsarbetet i stort är tänkt att utvärderas och med vilket intervall (årligen, vartannat år, eller med längre intervall), och vem som har ansvar för detta.

Utöver detta behövs en checklista för bedömning av de miljöskador som förväntas från exploateringen och från de kompensationsåtgärder som genomförs. Det är också bra med någon form av digitalt loggsystem där information kring ett kompensationsprojekt finns samlat och är tillgängligt för de som på olika sätt är involverade i projektet. 

Göteborg stad

I filmenKarin Meyer, miljöutredare, och Emma Svensson, miljöplanerare, berättar om Göteborgs Stads arbetsprocess och checklista som baseras på en poängsättning av förluster.
(1 min, 30 sek) 

Checklista (doc)
Grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt (pdf)
Kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt (pdf)
Manual för plan- och exploateringsprojekt (pdf)

HELSINGBORG Stad

I filmenGustav Johnsson, planarkitekt, och Fredrik Bengtsson, kommunekolog, förklarar Helsingborgs stads metod och arbetsverktyg som resulterar i en kostnad för kompensation. (2 min, 30 sek)

Helsingborgs stads arbete med balansering (pdf)
Mall till balansering (pdf)
Flödesschema över arbetsgången (bild)

Svedala kommun

I filmen: Jeanette Widén Gabrielsson, plansamordnare, berättar om Svedala kommuns stoppljusmetod för balansering, som kan passa mindre kommuner.
(1 min, 30 sek)

Kompensationsåtgärder inför detaljplanering (doc)
Metodbeskrivning för värdering av EST (pdf)

Linköpings kommun

Linköpings kommun delar med sig av sina riktlinjer för ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, som ligger till grund för deras arbete.

Riktlinjer från Linköping (doc)

Västerås Stad

Västerås Stad delar med sig av sina styrdokument som förklarar Balanseringsprincipen men också hur alla ska arbeta med den i kommunen.

Balanseringsprinciper för natur- och kulturvärden från Västerås Stad (doc)

Sölvesborgs kommun

Några som har tagit del av materialet från kommunerna ovan, för att sedan välja sin egen väg, är den relativt lilla kommunen Sölvesborg. Här kan du läsa om hela processen de gått igenom, från det att ekologisk kompensation kom på tal till hur de faktiskt arbetar med det idag. Berättar gör Kristina Höijer, verksamhetsutvecklare, och Anna Terning, planarkitekt. De delar också med sig av sin vägledning.

Presentation av ekologisk kompensation i Sölvesborgs kommun (pdf)
Vägledning för kompensationsåtgärder (pdf)

Urban governance atlas

Vill du ta del av hur man jobbar för att få in fler grönområden i stadsmiljö i resten av världen?

Interlace Hub har skapat en interaktiv onlinedatabas med över 250 policyinstrument för god praxis som stödjer naturbaserade lösningar och återställande av ekosystem.

Urban Governance Atlas

Ekoplankompassen är skapad i samarbete mellan
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstad.

Material är inhämtat från forskningsprojektet “Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)” från Högskolan Kristianstad och kommuner som arbetar med ekologisk kompensation samt från intervjuer gjorda under 2022 av Hållbar Utveckling Skåne. 
Projektpartners: Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad, Naturvårdsverket, Boverket och kommunerna: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp.
 

Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond
Kontakt: info@hutskane.se

© 2022 Hållbar Utveckling Skåne