Vad är ekologisk kompensation?

På den här sidan får du en bakgrund till ekologisk kompensation och det miljöpolitiska sammanhang som det ska sättas in i. 

Ett verktyg för att bevara ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Ekologisk kompensation är ett miljöpolitiskt styrmedel som innebär att skador på natur och ekosystemtjänster som uppkommer vid exploatering av mark och vatten ska gottgöras genom att nya värden skapas så att nettoförluster av grönytor, biologisk mångfald, och värdefulla ekosystemtjänster undviks. Genom internationella överenskommelser och de nationella miljökvalitetsmålen har Sverige förbundit sig att arbeta för att återställa kvaliteten hos miljön och de nyttor och värden som under lång tid har försämrats eller förlorats helt. Framstegen är dock små och går alltför långsamt för de flesta miljömål, och i den senaste uppföljningen av miljömålen 2022 framgick att bara två av de 16 målen visade en positiv utveckling, och för fem av målen var utvecklingen negativ. Ekologisk kompensation är ett styrmedel som kan bidra till att vi når målen. 

I filmen: Gustav Johnsson, planarkitekt, berättar om hur Helsingborgs Stad jobbar med ekologisk kompensation. I filmen syns också Fredrik Bengtsson, kommunekolog. (45 sek) 

tree-color

Användning av ekologisk kompensation i Sverige

I Sverige har ekologisk kompensation använts i relativt begränsad omfattning, och framför allt kopplat till de lagstadgade krav på kompensation som finns i miljöbalken relaterat till tillstånd och dispenser vid intrång i Natura 2000-områden och naturreservat, och den möjlighet som ges att kräva kompensation vid intrång i områden med allmänna intressen, t. ex. biotopskyddsområden. Frivilligt grundad kompensation för skador på natur i samband med detaljplanering började användas av några skånska kommuner på 1990-talet och har sedan spridit sig till fler kommuner i andra delar av landet.

Den kompensationsmodell som ursprungligen introducerades i kommunerna utgick från ”balanseringsprincipen” som utvecklats i Tyskland, som där tillämpas vid all markexploatering. I Sverige är det fortfarande relativt få kommuner som har utarbetade rutiner för att tillämpa kompensation i fysisk planering, men intresset är stort från många kommuner. 

trees
tree-color

Ekologisk kompensation ska ses som ett komplement till andra verktyg i arbetet för en bättre natur och miljö

Det är viktigt att betona att ekologisk kompensation bara är ett av många verktyg som kan användas av kommunerna för att bibehålla och bygga upp biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Formellt skyddande av värdefulla områden är en av grundpelarna i miljömålsarbetet, och strategiskt undvikande av att exploatera vissa områden inom kommunen är också viktigt. Ekologisk kompensation kompletterar dessa andra verktyg i de fall där miljöskador till följd av exploatering inte kan undvikas.

Betydelsen av att se ekologisk kompensation som en del av skadelindringshierarkin tas upp mer ingående under fliken Varför ska man kompensera?

Ekoplankompassen är skapad i samarbete mellan
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstad.

Material är inhämtat från forskningsprojektet “Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)” från Högskolan Kristianstad och kommuner som arbetar med ekologisk kompensation samt från intervjuer gjorda under 2022 av Hållbar Utveckling Skåne. 
Projektpartners: Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad, Naturvårdsverket, Boverket och kommunerna: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp.
 

Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond
Kontakt: info@hutskane.se

© 2022 Hållbar Utveckling Skåne