Material om ekologisk kompensation

På den här sidan hittar du som vill fördjupa dig länkar till mer material. 
Materialet kommer från följande källor:

Material från kommuner

tree-color

Material från länsstyrelser

tree-color

Material från MuniComp

Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv, förkortat MuniComp, var ett inter- och transdisciplinärt forskningsprojekt med syfte att undersöka kommunernas förutsättningar att tillämpa ekologisk kompensation i planering och beslut om användning av mark och vatten.

Projektledare var Ingemar Jönsson, Professor i teoretisk och evolutionär ekologi på Högskolan Kristianstad. Projektet drevs 2018-2020 och finansierades av Naturvårdsverket, inom ramen för en större satsning på forskning för att öka kunskapen om hur ekologisk kompensation kan användas som styrmedel.

Slutrapport
Delrapporter

3. Mellin, A., Lindblom, E., Doherty, H. 2021. Tillämpning av skadelindringshierarkin i svensk kommunal planering. Delrapport 3 från forskningsprojektet Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp). Kristianstad University Press, Kristianstad.

4.1. Kjeller, E., Jönsson, K.I., Franzén, F. 2021. Analys av modellerna för kompensation i Helsingborgs och Lomma kommun. Delrapport 4:1 från forskningsprojektet Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp). Kristianstad University Press, Kristianstad.

4.2. Kjeller, E., Jönsson, K.I. 2021. Analys av kompensationsfall i Helsingborgs och Lomma kommun. Delrapport 4:2 från forskningsprojektet Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp). Kristianstad University Press, Kristianstad.

4.3. Söderqvist, T. 2021. Kommuners beräkningsmodeller för ekologisk kompensation. Delrapport 4:3 från forskningsprojektet Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp). Kristianstad University Press, Kristianstad.

Artiklar
slutkonferens

Under slutkonferensen så får du reda på mer om

  • Projektet MuniComp
  • Ekologisk kompensation som styrmedel i kommunal planering
  • Skadelindringshierarkin i kommunal planering
  • Tillämpningen av kompensation i Lomma kommun och Helsingborgs stad
  • Beräkningsmodeller i kompensation hos fem svenska kommuner samt 
  • Allmänhetens syn på kompensation och valet av kompensationsåtgärder

För att se tidsmarkeringar, öppna inspelningen direkt på YouTube (genom att klicka på YouTube-loggan efter du startat filmen) så hittar du dem klickbara i den beskrivande texten.

Medverkande:
Ingemar Jönsson, Högskolan Kristianstad
Ida Pettersson, Ecogain
Erik Lindblom, IVL
Tore Söderqvist, Holmboe & Skarp
Scott Cole, WSP
Helena Björn, Lomma kommun
Fredrik Bengtsson, Helsingborgs stad

tree-color

Material från nationella myndigheter

föreläsning om ekologisk kompensation av miljösamverkan sverige

Medverkande: Johanna Ersborg,
mark- och miljöjurist, Ecogain

tree-color
tree-color

Övriga rapporter, artiklar och hemsidor

Biodiverse. 2020. Ekologisk kompensation (temanummer). Aktuell forskning om biologisk mångfald, Årg 25, #2 2020.

Josefsson, H. 2020. Ekologiska kompensationspooler – jämförelser och förslag. Nordisk miljörättslig tidskrift 2020:2.

Lund-Sundström, S. 2023. Ekologisk kompensation vid exploatering i detaljplanering: möjlighet eller hinder? Examensarbete i miljövetenskap, Fakulteten för naturvetenskap, Högskolan Kristianstad.

Keane, Å., Stenkula, U., Wijkmark, J., Johansson, E,. Philipson, K., Hård af Segerstad, L. 2014. Ekosystemtjänster i stadsplanering – En vägledning. c/o city

 

SOU 2017:34. Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses. Betänkande av Utredningen om ekologisk kompensation, Stockholm

Urban Governance Atlas | Interlace Hub

Östberg J., Sjögren J., Kristoffersson A. 2015. Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd – Alnarpsmodellen 2.2. LTV-rapport: 2015:24

Ekoplankompassen är skapad i samarbete mellan
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstad.

Material är inhämtat från forskningsprojektet “Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)” från Högskolan Kristianstad och kommuner som arbetar med ekologisk kompensation samt från intervjuer gjorda under 2022 av Hållbar Utveckling Skåne. 
Projektpartners: Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad, Naturvårdsverket, Boverket och kommunerna: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp.
 

Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond
Kontakt: info@hutskane.se

© 2022 Hållbar Utveckling Skåne