Uppföljning

Att följa upp kompensationsarbetet och utvärdera om målsättningar har nåtts, både på ett övergripande plan och för enskilda kompensationsprojekt är viktigt. På denna sida hittar du information om hur man kan jobba med uppföljning och utvärdering av kompensation.  

Betydelsen av övergripande utvärdering av kompensationsarbetet

Utvärdering av kompensationsarbetet i stort är viktigt för att se på vilket sätt och i vilken omfattning genomförda kompensationer har utvecklat de gröna värdena i kommunen. Utvärderingen bör göras med utgångspunkt från de målsättningar som formulerats kring kompensationsarbetet, det vill säga de mål om grönområden, biologisk mångfald eller andra gröna värden som kommunen strävar mot och som kompensationsarbetet ska bidra till.

Utvärderingen bör också innefatta de tillämpade rutinerna och organisationen för kompensationsarbetet så att underlag till utveckling och förbättringar kan skapas. För att sådan utveckling ska ske måste också resultaten av utvärderingarna återkopplas och diskuteras med alla berörda inom kommunen. För större kommuner kan en årlig utvärdering vara lämplig medan ett intervall på 2-3 år kan vara lämpligt i mindre kommuner med ett fåtal detaljplaner varje år. 

tree-color

Uppföljning och utvärdering av resultatet från enskilda kompensationsprojekt

Uppföljningen av enskilda kompensationsåtgärder är en viktig del av kompensationsarbetet, och handlar dels om att säkerställa att beslutade åtgärder har genomförts, dels att utvärdera resultatet av åtgärderna så att en bedömning av om “balansering” har uppnåtts kan göras. Rutinerna för uppföljning och utvärdering bör vara tydligt beskrivna i kommunens riktlinjer för kompensationsarbetet, speciellt vad gäller när uppföljningen ska genomföras, vem som har ansvar för detta, och hur det ska dokumenteras och återkopplas inom organisationen. 

Utvärderingen av genomförda kompensationsåtgärder bör göras med hjälp av samma eller liknande checklista som för bedömningen av miljövärdena i exploateringsområdet, och om resultatet av kompensationen inte är tillfredsställande bör förslag på kompletterande åtgärder ges. 

I filmen: Göteborgs Stad följer upp genom nyckeltal och via ett GIS-lager, berättar Emma Svensson, miljöplanerare.
(1 min, 10 sek)

I filmen: I Västerås Stad har olika förvaltningar ansvar för uppföljning av olika steg i planprocessen och en arbetsgrupp samordnar arbetet, berättar Kristoffer Jasinski, kommunekolog. (1 min, 40 sek)

Ekoplankompassen är skapad i samarbete mellan
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstad.

Material är inhämtat från forskningsprojektet “Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)” från Högskolan Kristianstad och kommuner som arbetar med ekologisk kompensation samt från intervjuer gjorda under 2022 av Hållbar Utveckling Skåne. 
Projektpartners: Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad, Naturvårdsverket, Boverket och kommunerna: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp.
 

Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond
Kontakt: info@hutskane.se

© 2022 Hållbar Utveckling Skåne