Exempel på ekologisk kompensation

Här hittar du kommunexempel på balansering, både frivillig och lagstyrd kompensation och vad kommunerna väljer att kompensera med. 

Fem kommuners kompensationsexempel

HELSINGBORG

Tre kortare exempel på balansering på kommunal mark i Helsingborgs stad. Exploateringen skedde på parkmark, åkermark och ängsytor och kompenseras genom att höja värden i eller omkring området samt flytt av värdefulla träd.
(
1 min, 40 sek)

Medverkande: Gustav Johnsson, planarkitekt, och Fredrik Bengtsson, kommunekolog.

LOMMA

Tre exempel på balansering i Lomma kommun (lyckade och mindre lyckade). De undviker att ta ner och skada träd vid exploatering genom att tänka efter före, kompenserar förlust med till exempel gröna tak och ökar värdet på natur som finns på platsen. Lärdomen som också nämns är att man måste undersöka området i tidigt skede och ha samråd för att hitta de funktioner grönytorna har för de boende. (4 min, 10 sek)

Medverkande: Helena Björn, miljöstrategiskt ansvarig.

SVEDALA

I Svedala kommun kompenseras åkermark med många olika kompensationsåtgärder och här berättar de om ett exempel med kompensation genom anläggning av en vattenpark. Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen, som det berättas om i filmen, fick inte prövningstillstånd och detaljplanen vann laga kraft 2022.

Du får också med dig en lärdom från kompensation på kvartersmark – det är svårt att verkligen få det genomfört. (3 min, 30 sek)

Medverkande: Jeanette Widén Gabrielsson, plansamordnare.

VÄSTERÅS

Västerås Stad ger ett exempel på varför och hur man skapar en grön korridor som åtgärd för att gynna fladdermöss och biologisk mångfald. Åtgärderna sker på kommunal mark som sålts vidare till privat exploatör och finansieras av exploateringskostnaden. (3 min, 10 sek)

Medverkande: Kristoffer Jasinski, kommunekolog.

ÖREBRO

Från Örebro kommun kommer Ekoplankompassens mest utförliga exempel. Du får följa med från projektstart till utvärdering. Exemplet gäller bara delvis frivillig kompensation och då på kommunal mark, men du får ta del av några riktigt lyckade insatser som bevisligen har ökat biologisk mångfald och insikten att kommunikation är “A och O” för att lyckas. (20 min, 30 sek)

Medverkande: Per Wedholm, kommunekolog.

Ekoplankompassen är skapad i samarbete mellan
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstad.

Material är inhämtat från forskningsprojektet “Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)” från Högskolan Kristianstad och kommuner som arbetar med ekologisk kompensation samt från intervjuer gjorda under 2022 av Hållbar Utveckling Skåne. 
Projektpartners: Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad, Naturvårdsverket, Boverket och kommunerna: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp.
 

Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond
Kontakt: info@hutskane.se

© 2022 Hållbar Utveckling Skåne