Mät och balansera förluster och vinster

För att kunna jobba med ekologisk kompensation behöver man kunna mäta både de skador som uppstår på natur och ekosystemtjänster vid exploatering och de miljövärden som skapas genom kompensationen. På denna sida finns information om detta viktiga område. 

Hur uppnås de mätbara kvaliteter som kommunen behöver?

I filmen: Tore Söderqvist, forskare vid Holmboe & Skarp och docent i nationalekonomi, berättar om varför det är så viktigt att mäta och vad man ska mäta vid ekologisk kompensation i fysisk planering. (2 min) 

CHECKLISTOR

Mätning av de biologiska värden och ekosystemtjänster som förloras genom exploateringen och de som skapas genom kompensationsåtgärderna är en central del av genomförandet av ett kompensationsprojekt. Mätningarna utgår från bestämda checklistor och kan göras på många olika sätt och vara mer eller mindre detaljerade och resurskrävande. Viktiga generella aspekter är valet av de karaktärer som ska ingå i mätningen, vilken typ av enhet som används för att mäta karaktärerna och förväntad påverkan (kvantitativa, semi-kvantitativa, kvalitativa), och hur mätresultaten sammanställs till en slutlig samlad bedömning av de förluster respektive vinster som uppstår. 

Undersökningar i MuniComp-projektet visar att kommuner använder olika typer av modeller, karaktärer och mätenheter i sina checklistor, och det finns idag ingen standard eller nationell vägledning kring hur beräkningsmodellerna bör se ut. Modellerna behöver troligen också vara anpassade till den kompetens och de resurser som en enskild kommun har tillgång till. Många av de beräkningsmodeller som kommuner arbetar med idag saknar likvärdig uppföljning och mätning av de värden som skapas genom kompensationen, vilket omöjliggör utvärdering av om kompensationen har lett till den balansering av förluster som är målet. 

tree-color

Exempel på beräkningsmodeller

Play Video

I filmen: Tore Söderqvist, forskare vid Holmboe & Skarp och docent i nationalekonomi, ger dig exempel på beräkningsmodeller i fem svenska kommuner. Här hittar du Tores delrapport från projektet MuniComp och här kan du se projektets slutkonferens i sin helhet. Kommuners material på samma ämne hittar du här. (24 min, 15 sek) 

tree-color

Verktyg för ekosystemtjänstanalys

ESTER 2.0

Boverkets ESTER 2.0 är ett Excel-verktyg för ekosystemtjänstanalys som kan användas för beräkningar i tidiga skeden i planprocessen. Verktyget går dock att använda i både planering, byggande och förvaltning. 

Både verktyget och manualen för hur ESTER 2.0 användas och resultaten kan tolkas är nedladdningsbara på Boverkets hemsida.

VEsta

Många bedömningar av ekosystemtjänster fokuserar på de gröna miljöerna. Fokus för VEsta är de blå ekosystemtjänsterna även om de gröna tjänsterna också kan analyseras på liknande sätt i verktyget. Med blå ekosystemtjänster avses de tjänster som vi får från sjöar, vattendrag och hav.

Både verktyget och manualen för VEsta finns att ladda ner på Havs och vattenmyndighetens hemsida

Ekoplankompassen är skapad i samarbete mellan
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstad.

Material är inhämtat från forskningsprojektet “Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)” från Högskolan Kristianstad och kommuner som arbetar med ekologisk kompensation samt från intervjuer gjorda under 2022 av Hållbar Utveckling Skåne. 
Projektpartners: Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad, Naturvårdsverket, Boverket och kommunerna: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp.
 

Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond
Kontakt: info@hutskane.se

© 2022 Hållbar Utveckling Skåne